"Portret Fryderyka Chopina", Luigi Islerok.  1842, kamea w jasnokremowym agacie "ISLER",  Muzeum Fryderyka Chopina

w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina 

[M/31],   foto - Waldemar Kielichowski

Aneks do Regulaminu

VI Międzynarodowego Podkarpackiego Konkursu Chopinowskiego 

Rzeszów 10-12 marca 2022

związany z organizacją konkursu w formie online

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie ulega zmianie forma Konkursu. VI Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski odbędzie się online. Do Regulaminu Konkursu wprowadza się następujące zmiany:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie hybrydowej. Jurorzy będą pracować stacjonarnie oceniając nagrania nadesłane przez uczestników.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do dokonania rejestracji video wykonywanego programu, a następnie przesłania pliku na adres mailowy. Zalecane jest przesłanie pliku za pośrednictwem WeTransfer. Nagrania zostaną udostępnione publicznie w trakcie trwania konkursu.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do nadesłania plików na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28 lutego 2022. W tytule maila należy podać imię i nazwisko uczestnika. Termin nadsyłania zgłoszeń zostaje przesunięty do 25 stycznia 2022.
 4. Nagranie musi spełniać następujące warunki:
 • Nagranie musi być w jednym pliku bez cięć pomiędzy i w trakcie utworów, w jakości umożliwiającej prawidłowy odbiór obrazu. Preferowana jakość - full HD.
 • Widoczne muszą być ręce i cała sylwetka uczestnika.
 • Zabroniona jest edycja wideo lub audio. W trakcie nagrania zewnętrzny mikrofon może być podłączony do urządzenia rejestrującego.
 1. W przypadku stwierdzenia edycji nagrania Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika.
 2. Nagrania konkursowe zostaną odsłuchane jednocześnie przez wszystkich jurorów, w tym samym pomieszczeniu, z jednego urządzenia odtwarzającego.
 3. Dyplomy uczestnictwa, dyplomy osób nagrodzonych oraz nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą tradycyjną na adresy podane w zgłoszeniach. Program konkursu, w formie pliku pdf, zostanie wysłany e-mailem.
 4. Nagrody finansowe zostaną przekazane na konta bankowe wskazane przez laureatów lub ich opiekunów.
 5. Nagrania laureatów zostaną na oficjalnym kanale Konkursu i będą dostępne także po jego zakończeniu.
 6. Organizatorzy opublikują na stronie internetowej Konkursu informacje dotyczące terminów prezentacji nagrań uczestników.

 

 

REGULAMIN

VI Międzynarodowego Podkarpackiego 
Konkursu Chopinowskiego 

Rzeszów, 10 - 12 mara 2022

DO POBRANIA:
Aneks do regulaminu - online  
Regulamin i program
 Karta zgłoszeniowa 
Karta zgłoszeniowa

 

1.    Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej a współorganizatorami Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie oraz stowarzyszenie „Wszystko dla Muzyki” w Rzeszowie.

2.     Konkurs odbędzie się w dniach 10 - 12 marca 2022 roku w Auli Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie.

3.   Celem konkursu jest popularyzacja muzyki naszego wielkiego rodaka-Fryderyka Chopina, a także:

 

        •   promocja młodych talentów i prezentacja ich umiejętności na forum międzynarodowym

        •   konfrontacja poziomu i osiągnięć pianistycznych oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych

        •   nawiązywanie kontaktów międzynarodowych pomiędzy uczniami fortepianu i nauczycielami

        •   uwrażliwienie dzieci i młodzieży na twórczość Chopina, ze szczególnym uwypukleniem tańców stylizowanych

4.  Konkurs jest przeznaczony dla młodych pianistów wszystkich narodowości – uczniów szkół muzycznych na poziomie podstawowym i średnim oraz uczących się indywidualnie.  Nie dopuszcza się do udziału w konkursie studentów wyższych szkół muzycznych.

5.     Konkurs przeprowadzony będzie w czterech kategoriach wiekowych:

kategoria 1               –  do 12 lat         ( urodzeni  10 marca   2010  i młodsi )     
kategoria 2               –  do 14 lat         ( urodzeni  10 marca   2008  i młodsi )     
kategoria 3               –  do 17 lat         ( urodzeni  10 marca   2005  i młodsi )     
kategoria 4               –  do 21 lat         ( urodzeni  10 marca   2001  i młodsi )     

6.     Każdy uczestnik może brać udział w konkursie tylko w jednej kategorii wiekowej. Dopuszcza się udział w kategorii wyższej względem wieku uczestnika pod warunkiem wykonania utworów wymaganych w wybranej kategorii.

7.     Dla wszystkich kategorii konkurs jest jednoetapowy.

8.     Uczestnicy zobowiązani są wykonać utwory wybrane z programu podanego przez organizatorów, przygotowane w oparciu o oryginalne wydania Fryderyka Chopina.

9.     Wszystkie utwory muszą być wykonane z pamięci.

10. Ustala się wpisowe w wysokości 35 euro (lub 150 zł). Uczestnicy z Polski są zwolnieni z tej opłaty.

      Wpisowe należy wpłacić na konto:

  Stowarzyszenie Wszystko dla Muzyki                                               

  Bank: mBank

  SWIFT: BREXPLPWMBK

 nr konta:  28 1140 2004 0000 3102 7677 2432
 z dopiskiem "KONKURS CHOPINOWSKI" 

11.  Zgłoszenia udziału w Konkursie należy nadesłać na karcie zgłoszeniowej wypełnionej komputerowo, lub czytelnie pismem drukowanym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

lub poczty tradycyjnej na adres:

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara

ul. J. III Sobieskiego 15

35-002 Rzeszów

Do KARTY ZGŁOSZENIA należy dołączyć

1).   Kserokopię potwierdzenia wpłaty wpisowego

2).   Zdjęcie uczestnika z przeznaczeniem do umieszczenia w folderze konkursowym. Wymagana jakość: 300 dpi (3,5 x 4,5 cm), (410x530 pikseli). Plik nie większy, niż 3 MB. Akceptowane formaty: .jpg, .pdf.

12. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń został przesunięty do 25 stycznia 2022 r.

13. Kolejność uczestników zostanie ustalona po zamknięciu listy zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące listy uczestników oraz godzinowego planu przesłuchań i prób będą zamieszczone na stronie internetowej konkursu www.pianocompetition.rzeszow.pl .

14. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie tj. podróż, noclegi oraz wyżywienie pokrywają uczestnicy. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie rezerwują miejsca noclegowe.

15. Koszty przelewu wpisowego, pokrywają uczestnicy bądź instytucje delegujące (dot. uczestników z Zagranicy)

16.  W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie opłata  wpisowa nie podlega zwrotowi.

17. W skład Jury Konkursu wejdą wybitni pianiści i pedagodzy. Skład Jury jest zatwierdzany przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

18. Werdykt Jury jest ostateczny, niepodważalny i nieodwołalny.

19. Prezentacje utworów Jury ocenia w skali od 1 do 25 punktów. Ocenie podlega: dokładność realizacji tekstu nutowego, umiejętności techniczno-wykonawcze, estetyka i jakość brzmienia, zgodność interpretacji z budową formalną utworu i stylem F. Chopina, walory artystyczne.

20.  W każdej z kategorii Jury wybiera laureatów I, II i III miejsca oraz przyznaje wyróżnienia. O przyznaniu poszczególnych miejsc decyduje punktacja Jury – obliczana jako średnia arytmetyczna indywidualnych punktacji poszczególnych jurorów. Laureatem może zostać uczestnik, który otrzyma minimum 21 punktów.

21. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii przewidziane są atrakcyjne nagrody.

22. Laureaci konkursu – uczniowie szkół muzycznych w Polsce – uzyskują uprawnienia określone odpowiednio w art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 tej ustawy.

23. Jury ma prawo nie wskazać laureata nagród, o których mowa w pkt.20, lub przyznać nagrody ex-aequo.

24. Jury wskazuje dowolną liczbę wyróżnionych uczestników konkursu oraz nauczycieli prowadzących.

25.  O podziale nagród i wyróżnień, decyduje wyłącznie Jury.

26.  Po ogłoszeniu wyników konkursu zostanie zorganizowane spotkanie uczestników konkursu i ich nauczycieli z Jurorami, podczas którego Jurorzy będą mogli podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi występów konkursowych oraz udzielić indywidualnych konsultacji.

27. Laureaci są zobowiązani do wzięcia udziału nieodpłatnie w uroczystym koncercie na zakończenie Konkursu. Program koncertu laureatów ustala Jury.

28.  Wszystkie przesłuchania konkursowe będą przeprowadzane publicznie i włącznie z koncertem laureatów mogą być bez jakiejkolwiek odpłatności, za zgodą Komitetu Organizacyjnego, transmitowane przez radio, telewizję, Internet oraz rejestrowane, nagrywane, filmowane, fotografowane, a następnie rozpowszechniane przez upoważnione instytucje.

29.  Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w regulaminie Konkursu, bez możliwości odwołania. 

30. Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:
a) Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 15, reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt: tel. +48 17 7482990, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Tomasz Bodziony jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu,
b) Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora. Kontakt: tel. 224210621, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/ jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.

Dodatkowych informacji udziela kierownik Sekcji Fortepianu, tel. 504 235 301 oraz sekretariat szkoły:
Telefon / fax: (17) 748 29 90; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

Informacje w języku angielskim, rosyjskim - tel. +48 508 269 407

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, któremu przyświecają zasady szlachetnej rywalizacji, kultu wiedzy i umiejętności oraz pragnienie umacniania poczucia patriotyzmu w młodym pokoleniu Polaków i propagowania muzyki polskiej wśród ich rówieśników z Zagranicy

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com